#

HÌNH ẢNH - Khoa Công nghệ mang “Đông ấm” đến với các em nhỏ khó khăn tại huyện Đăk Tô

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#