#

GIỚI THIỆU

Thành tích

730

Với sự đoàn kết và hợp tác trong thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, Khoa Công nghệ đã đạt được các thành tích trong các năm học qua: