#

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Các em chính là niềm tự hào của Khoa Công nghệ nói riêng cũng như ngôi nhà UD-CK và các bậc phụ huynh!