#

GƯƠNG MẶT THÀNH CÔNG

Họ đã chọn Khoa Công nghệ, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và họ đã thành công!