#

GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

3490

Ban lãnh đạo khoa Công nghệ hiện tại bao gồm: 1 Trưởng khoa.

Bộ môn trực thuộc khoa gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật và Bộ môn Nông nghiệp.