#

GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ trẻ trung, năng động và giàu nhiệt huyết!

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: dtnthinh@kontum.udn.vn
Môn Giảng dạy: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

Lê Thị Thu Trang

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và đồ uống

Email: ttkvan@kontum.udn.vn
Môn Giảng dạy: Công nghệ sinh học (Công nghệ vi sinh vật, Công nghệ enzyme, Công nghệ sinh học thực phẩm)

Nguyễn Văn Linh

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Email: nvlinh@kontum.udn.vn
Môn Giảng dạy: Kỹ thuật thi công xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng; Kết cấu bê tông cốt thép

Trần Quốc Hùng

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Email: tqhung@kontum.udn.vn
Môn Giảng dạy: Công nghệ sinh học, Kinh doanh nông nghiệp