#

#

Thạc sĩ: Trần Quốc Hùng

0

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Email: tqhung@kontum.udn.vn

Môn giảng dạy: Công nghệ sinh học, Kinh doanh nông nghiệp

Chưa cập nhật

Giảng viên khác

#
#
Lê Thị Thu Trang
  • 30-06-2021
  • 0
#
Nguyễn Văn Linh
  • 09-07-2021
  • 0