Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 41 (16/05/2015 10:32:47 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
Bộ môn Xây dựng                       
1 Phạm  Kiên  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
2 Bùi Thị Thu  Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép
3 Nguyễn Thị  Kha Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa
4 Nguyễn Văn Linh Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K612KX, PD5 Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa
5 Huỳnh Thị Yến  Thảo Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
Bộ môn Công nghệ thông tin                      
1 Lê Thị Bảo Yến Trực khoa Giảng dạy K814LK1, P.M1 Trực khoa Giảng dạy K814LK2, P.M2 Trực khoa Giảng dạy K814QT, P.M1 Trực khoa Giảng dạy K814LK1, P.M2 Giảng dạy K814LK2, P.M2 Giảng dạy K814QT, P.M2 Trực khoa
2 Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion